Informacja o zakresie opieki sprawowanej przez pielęgniarkę / higienistkę szkolną.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie działając na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019, poz. 1078) informuje, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (część I załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych - tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 736, ze zm.) obejmujących:
1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub klasy I oraz klasy III, V, VII szkoły podstawowej, klasy I oraz ostatniej szkoły ponadpodstawowej, a także kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z problemem zdrowotnym;
2. opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem rodzinnym, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
3. udzielaniu pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach lub zatruciach u uczniów;
4. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej; 5. grupowej profilaktyce fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorowym u uczniów klas I – VI szkół podstawowych oraz edukacji w zakresie zdrowia jamy ustnej;
6. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.

Brak zgody na realizację któregokolwiek z wyżej wymienionych świadczeń wymaga formy pisemnej.

Informacja o świadczeniach gwarantowanych znajduje się na tablicy ogłoszeń w szkole.

Jednocześnie SPZOZ informuje, że pozyskane dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych.

Celem testów przesiewowych oraz badania bilansowego jest:
1. wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dziecka, np.: wady wzroku, kręgosłupa, słuchu,
2. określenie grupy ćwiczebnej , tj.: przeciwwskazań do na zajęcia w-f, uczestnictwa w zawodach sportowych,
3. innych szczególnych wskazań dotyczących opieki zdrowotnej w trakcie pobytu dziecka w szkole.

Po wykonaniu testów przesiewowych rodzice proszeni są o udanie się z dzieckiem do lekarza rodzinnego celem wykonania badań bilansowych. Kartę badania bilansowego należy zwrócić pielęgniarce / higienistce szkolnej.


Grupowa profilaktyka fluorkowa

Zgodnie z zaleceniami Krajowego Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego Gabinety Medycyny Szkolnej podległe SPZOZ w Skołyszynie wstrzymują do odwołania wykonywanie grupowej profilaktyki fluorkowej u uczniów klas I-VI szkół podstawowych.

 
BIP
Dziennik elektroniczny
Erasmus+
Misja Przyroda
Nasza Szkoła
Szkoła z klasą
Gmina Skołyszyn
Kuratorium Oświaty Rzeszów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Pajacyk
OSP Skołyszyn