Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn

Tytuł projektu:
Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn

Wnioskodawca: Gmina Skołyszyn

Okres realizacji: 01.05.2018-30.06.2020

Cel główny:
Wzrost kompetencji kluczowych min. 750 uczniów i 130 nauczycieli z wszystkich szkół prowadzonych w Gminie Skołyszyn w obszarach TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej w okresie 05.2018-06.2020.

Grupa docelowa:
1) Uczniowie z 8 szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/19 i 2019/20: minimum 800 uczniów, w tym 376 uczennic/424 uczniów
. 2) Nauczyciele: minimum 130 osób (107 nauczycielek /23 nauczycieli), co stanowi 81% ogółu zatrudnionych nauczycieli, w tym 80% nauczycieli przyrody zatrudnionych w każdej szkole objętej projektem.
3) Szkoła Podstawowa w: Bączal Dolny, Harklowa, Jabłonica, Lisów, Kunowa, Święcany, Skołyszyn i Przysieki.

Zadania:
1. Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic.
2. Program wspierania szkół w zakresie zwiększenia udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu w procesie kształcenia.
3. Program wspierania szkół w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w zakresie programowania.
4. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia.
5. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:
1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 130 osób (107 nauczycielek/23 nauczycieli)
2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 750 osób (350 uczennic/400 uczniów)
3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 8 szt.
4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 8 szt.
5. Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS – 120 osób (98 nauczycielek/22 nauczycieli)
6. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 800 osób (376 uczennic/424 uczniów)

Finansowanie przedsięwzięcia:
Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 1 699 320,00 zł
Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 199 920,00 zł
Wkład własny: 99 960,00 zł


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów -2018-2019 Skołyszyn

 
BIP
Dziennik elektroniczny
Erasmus+
Misja Przyroda
Nasza Szkoła
Szkoła z klasą
Gmina Skołyszyn
Kuratorium Oświaty Rzeszów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Pajacyk
OSP Skołyszyn